درباره ما

شرکت درفش کاويان راد


شرکت درفش کاويان راد در سال 1394 با موضوع توليد ترکيبات استرانسيم به ثبت رسيد و با ظرفيت توليد ساليانه 12000 تن در حال بهره برداري است . فرایند جدید مورد استفاده جهت تولید دوستدار محیط زیست بوده و مانع انتشار آلودگی های متداول در روش سنتی این تولید می¬گردد. این شرکت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته گردید . محور فعالیت های تحقیق و توسعه ، معرفی و استفاده از ترکیبات استرانسیم در صنایع مختلف جهت بهینه سازی و کاهش قیمت تمام شده در آن صنایع می¬باشد.

توضیح نام شرکت : درفش به معنی پرچم می¬باشد و درفش کاویان نام پرچم ایرانیان باستان بوده است.

بیانیه رسالت شرکت


  • بیانیه چشم انداز

معرفی ترکیبات شیمیایی جدید، با عنوان جایگزین هایی بهینه به فرآیندهای صنعتی .

  • بیانیه ماموریت

ما شرکت تولید مواد شیمیایی هستیم که با نوآوری ، در پشتیبانی از فرآیند¬های صنعتی فعالیت می¬کنیم و سعی داریم با توسعه قابلیت های یادگیری خود، سهمی در بهبود جامعه پیرامونمان داشته باشیم .